Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Wie zijn wij ?

We zijn een kleine Protestantse gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de Betuwe.
De kerk heet Sint Annakerk, een naam die zij oorspronkelijk voor de reformatie gekregen
heeft en die we nog steeds gebruiken (zie ook bij kerkgebouw -- geschiedenis).

We trachten een open, maar vooral een gastvrije gemeente te zijn, waar mensen elkaar
ontmoeten, naar elkaar omzien en vreugde, zorgen en verdriet delen.                                  
Daar we de enige kerk zijn in Eck en Wiel, vinden er mede daardoor mensen met heel   
verschillende achtergronden en opvattingen bij ons een onderdak.                                    
Ook voelen we ons betrokken bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending.     
Onze inspiratiebron daarbij is de Bijbel, die ons leert Jezus Christus te volgen.                      
Door tijd en aandacht te investeren in de jeugd, proberen we hen daarbij te betrekken.       
De kerkdiensten zijn weliswaar traditioneel, maar er is ook ruimte voor vernieuwingen.

Tussen de (kleine) buurgemeenten van Echteld, OmmerenIngen, Maurik en Eck en Wiel       
vinden ontmoetingen en overleg plaats in clusterverband, met behoud van eigen identiteit.    
Het heeft de markante naam Cluster Klavertje Vijf gekregen.   (cluster = groep)

                                                          
Uitnodiging.

De kerkenraad nodigt u uit aan de verschillende activiteiten en diensten in onze gemeente
deel te nemen. Als u vragen hebt of lid wilt worden van onze gemeente, dan kunt u contact
opnemen met de predikant of een lid van de kerkenraad.